Informácia o spracúvaní osobných údajov

ACHP Levice a.s, so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO 00005819, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Odd.: Sa, vložka 44/N (ďalej len "ACHP Levice a.s" alebo "naša spoločnosť"), je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, čo znamená, že určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov a nesie za toto spracovanie zodpovednosť.
V tomto dokumente nájdete všeobecné informácie o spôsobe spracovania osobných údajov našou spoločnosťou a ďalej informácie o niektorých najčastejších druhoch spracovania osobných údajov, ku ktorým dochádza pri činnosti spoločnosti ACHP Levice a.s a ktoré spoločnosť spracováva v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon").

Nižšie nájdete:
I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI ACHP Levice a.s.
II. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV ACHP Levice a.s
III. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH PARTNEROV ACHP Levice a.s
IV. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE V ACHP Levice a.s
V. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVÝCH STRÁNOK ACHP Levice a.s
VI. RIZIKÁ A ODPORÚČANÉ POSTUPY

Naša spoločnosť vykonáva aj ďalšie spracovanie osobných údajov, ale poučenie o takýchto spracovaniach poskytuje už adresne iba dotknutým osobám.
I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI ACHP Levice a.s.
Zásady spracovania osobných údajov
Pri spracúvaní osobných údajov rešpektujeme všetky práva dotknutých osôb, pričom naša spoločnosť dodržiava najmä tieto zásady:
• osobné údaje sú spracovávané korektne, zákonne a transparentným spôsobom;
• zhromažďovanie osobných údajov je vykonávané výhradne na legitímne účely a spracovanie je vykonávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi zlučiteľný;
• pri spracúvaní osobných údajov sa obmedzujeme na nevyhnutné minimum postačujúce pre naplnenie stanovených účelov;
• k zabezpečeniu osobných údajov pri ich spracúvaní prijímame všetky rozumné a dostupné opatrenia;
• spracovávame iba presné a aktualizované osobné údaje, nepresné alebo nadbytočné údaje opravujeme alebo vymazávajú;
• osobné údaje sú uchovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracúvajú;
• spracúvanie osobných údajov prebieha iba spôsobom, ktorý zabezpečuje náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technicko-organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Aké osobné údaje spracovávame?
Pre nami stanovené účely spracovávame najmä tieto kategórie osobných údajov:
- identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa (bydlisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa), u fyzickej osoby podnikateľa aj obchodné meno či dodatok pripojený k menu, miesto podnikania a IČO,
- elektronické kontaktné údaje: telefón, mobilný telefón, fax, e-mailová adresa, ID dátové schránky,
- iné elektronické údaje: IP adresa, lokačné údaje, údaje odovzdané z internetového prehliadača zákazníka atď.,
- ďalšie osobné údaje potrebné pre plnenie zmluvy: číslo bankového účtu, fakturovaná suma atď.,
- informácie o bonite a dôveryhodnosti: záznamy o plnení platobných povinností vrátane informácií z verejných registrov.

Ako získavame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje získavame od Vás, od tretích osôb, z verejne dostupných zdrojov alebo z vlastnej činnosti. Ak osobné údaje získavame od Vás, vždy Vás informujeme o tom, či je poskytnutie osobného údaje zákonným alebo zmluvným požiadavkou a či máte povinnosť osobné údaje poskytnúť, a o možných dôsledkoch neposkytnutie osobných údajov.
od Vás, najmä:
- na základe Vašich žiadostí a v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy;

- pri telefonickej komunikácii;
- pri osobnej alebo písomnej komunikácii s Vami, vrátane komunikácie elektronickými prostriedkami (e-mailom).
od tretích osôb, najmä:
- od orgánov štátnej správy či od tretích osôb pri plnení našich právnych povinností alebo na základe osobitných právnych predpisov;
- od spolupracujúcich tretích osôb.
z verejne dostupných zdrojov, najmä:
- zo sociálnych sietí a internetu, ak údaje sami zverejníte;
- z obchodného registra;
- z centrálneho registra exekúcií.

z vlastnej činnosti:
- pri hodnotení údajov, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich produktov či služieb.
Na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu potrebnom na daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná pre splnenie daného účelu. Po splnení účelu môžeme Vaše osobné údaje spracovávať na iné účely, než na ktoré boli zhromaždené. Rovnako o týchto iných účeloch Vás vždy informujeme.
Vaše osobné údaje spracovávame najmä:
a) na účely uzatvorenia zmlúv, na účely plnenia zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a pri vybavovaní Vašich žiadostí,
b) na účely plnení našich právnych povinností,
c) na účely našich oprávnených záujmov,
d) na marketingové účely.

Akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje a ako sú osobné údaje zabezpečené?
Pri spracúvaní osobných údajov postupuje naša spoločnosť vždy tak, aby Vaše osobné údaje boli dobre zabezpečené a nemohli byť zneužité. Spracovanie Vašich osobných údajov môže byť manuálne, tak automatizované.
Automatizované spracovanie prebieha v informačných systémoch ACHP Levice a.s popr. v informačných systémoch našich sprostredkovateľov.
Vaše osobné údaje sú spracovávané predovšetkým príslušnými zamestnancami ACHP Levice a.s, ktorí k osobným údajom potrebujú mať prístup na plnenie svojich pracovných povinností a ktorí sú zaviazaní k zachovávaniu mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach a údajoch, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce.
Okrem toho majú prístup k Vašim osobným údajom aj zamestnanci našich sprostredkovateľov, a to len v rozsahu potrebnom na výkon ich činnosti pre našu spoločnosť. So všetkými našimi sprostredkovateľovi vždy uzatvárame písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá obsahuje záruky pre bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Aké sú Vaše práva?
Kedykoľvek počas spracovania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúcich práv:
• právo na prístup k Vašim osobným údajom a na obstaranie kópie osobných údajov, ktoré o vás spracovávame,
• právo na opravu a doplnenie Vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že o vás spracovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje,

• právo na výmaz Vašich osobných údajov v prípade, že sú naplnené podmienky ustanovené právnymi predpismi,
• právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, kedy na Vašu žiadosť môžeme za určitých legislatívou stanovených podmienok obmedziť nakladanie s Vašimi osobnými údajmi,
• právo na prenesiteľnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi v prípade, že spracovávame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy a zároveň je spracovanie automatizované,
• právo na námietku proti spracovaniu osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti. V prípade, že vznesiete námietku, nebudeme spracovávať Vaše osobné údaje do tej doby, kým nepreukáže
závažné dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. V prípade spracovania osobných údajov pre ponuku našich produktov a služieb spracovanie
Vašich osobných údajov z tohto titulu po vznesení námietky okamžite ukončíme.
Ak obdržíme žiadosť na uplatnenie Vášho hore uvedeného práva, budeme informovať žiadateľa o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Naša spoločnosť nie je v určitých prípadoch ustanovených Nariadením povinná úplne alebo čiastočne žiadosti vyhovieť. Bude tomu tak najmä, ak bude žiadosť zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje. V takýchto prípadoch môžeme
(i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo formou alebo s uskutočnením požadovaných úkonov alebo
(ii) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Ak obdržíme uvedenú žiadosť, ale budeme mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžeme ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jeho totožnosti.

Informácie o tom, že u nás subjekt údajov uplatnil svoje práva a ako sme jeho žiadosti vybavili, si primeranú dobu (zvyčajne 3-4 rokov) uložíme na účel dokladovanie tejto skutočnosti, na štatistické účely, zlepšovanie našich služieb a ochrany našich práv. V prípade, keď sa dotknutá osoba domnieva, že ACHP Levice a.s. spracováva jeho osobné údaje neoprávnene či inak porušuje jeho práva, má právo podať sťažnosť u dozorného úradu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 ) či má právo požiadať o súdnu ochranu. Ďalej by sme Vás chceli informovať, že nevykonávame žiadne rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré by pre Vás malo právne účinky.

II. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV ACHP Levice a.s.,

Toto poučenie zhŕňa základné zásady spracovania osobných údajov zo strany ACHP Levice a.s., ak ide o osobné údaje skutočných alebo potenciálnych zmluvných partnerov - fyzických osôb.
Prehľad spracúvaných (typov) údajov a ich zdroje.
Osobné údaje zmluvných partnerov - fyzických osôb (ďalej len "partner"), ktoré bude ACHP Levice a.s. spracovávať, zahŕňajú predovšetkým údaje poskytnuté takými osobami (typicky meno a priezvisko, miesto podnikania, IČO, DIČ, číslo účtu, kontaktné údaje (e-mailovú adresu a telefónne číslo), dátum narodenia, údaje uvedené v zmluve, fakturovanej a hradené (dlžnej) čiastky, údaje o prebiehajúcom plnení a komunikácia s partnermi (či ich zamestnanci). V súvislosti s komunikáciou s partnerom si ACHP Levice a.s. môže ukladať aj niektoré technické údaje, teda čas vykonanej komunikácie s partnerom a IP adresu, z ktorej bude zaslaná. U potenciálnych zmluvných partnerov - podnikateľov môže naša spoločnosť spracovávať údaje získané z otvorených zdrojov (napr. ich webové stránky či nimi zadaná inzercia), aby ich potom mohla kontaktovať telefonicky s ponukou služieb. Takéto základné údaje si môže naša spoločnosť uložiť do svojho CRM systému za účelom ďalšieho kontaktu.

Účely spracovania
Primárnym účelom spracovania osobných údajov zmluvného partnera bude uzatvorenie a plnenie uzavretej zmluvy. V tejto súvislosti budú údaje naďalej používať k evidencii a riadnemu plneniu zmluvných vzťahov ACHP Levice a.s.,, pre kontrolu činnosti našich zamestnancov, na štatistické účely, ďalší rozvoj služieb ACHP Levice a.s. a to buď služby, ktoré sa týka uzavretá zmluva, alebo vnútorných administratívnych postupov v ACHP Levice a.s., k vymáhanie pohľadávok a na ochranu práv ACHP Levice a.s., a tretích osôb (napr. ďalších zmluvných partnerov), najmä pred protiprávnou činnosťou. Údaje (najmä získané z komunikácie s partnerom, ako je IP adresa a čas komunikácie) budú používané aj v za účelom IT bezpečnosti ACHP Levice a.s..

Ďalej budú osobné údaje partnera užívané ACHP Levice a.s. za účelom plnenia jej právnych povinností, najmä podľa predpisov upravujúcich vedenie účtovníctva a daní, predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov (a to ako partnera či osôb za neho konajúcich), predpisov o regulácii reklamy atp. a na účely priameho marketingu (teda najmä zasielanie ponúk na naše ďalšie produkty a služby, teda kontaktovaním e-mailom či telefónom).

Právny základ spracovania
Právnym základom spracovania osobných údajov partnerov je nevyhnutnosť plnenia zmluvy (vr. Vymáhanie vzniknutých pohľadávok), oprávnené záujmy ACHP Levice a.s. (dané záujmom na evidenciu zmluvných vzťahov a záujmom na ochrane ich práv proti protiprávnej činnosti vrátane IT bezpečnosti, a ďalší rozvoj produktov či služieb ACHP Levice a.s., spracovanie pre priamy marketing) a tretích osôb (najmä ďalších zmluvných partnerov podieľajúcich sa na plnenie, na ktorom sa bude podieľať aj partner) a plnenie zákonných požiadaviek (najmä prevencia mimozmluvnej činnosti, plnenie požiadaviek podľa predpisov o ochrane osobných údajov (najmä Zákon a Nariadenie, vedenie účtovníctva a plnenie povinností podľa daňových predpisov.

Právo na námietku
Pokiaľ je právnym dôvodom spracovanie osobných údajov partnera oprávnený záujem ACHP Levice a.s. (ide najmä o spracúvanie údajov na účely IT bezpečnosti , na štatistické účely a ďalší rozvoj dodávateľsko-odberateľských vzťahov ACHP Levice a.s. a ochranu práv ACHP Levice a.s. a tretích osôb), má partner z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu osobných údajov. V takom prípade nebude ACHP Levice a.s. takéto osobné údaje ďalej spracovávať, ak nebudú dané závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevážia nad záujmami partnera alebo jeho právami a slobodami, alebo ak nebudú spracovávané pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Námietku proti spracovaniu môže partner vzniesť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie, alebo najlepšie prostredníctvom e-mailu osobneudaje@achplv.sk . V e-maile prosím uveďte konkrétnu situáciu, ktorá Vás vedie k záveru, že by ACHP Levice a.s. nemala údaje spracovávať.
V prípade spracovania údajov na účely priameho marketingu (zasielanie marketingových správ), je možné vždy namietať bez ďalšieho, takže v takom prípade nemusíte uvádzať žiadne dôvody, prečo si neželáte naďalej marketingové správy posielať. V týchto prípadoch najlepšie vznesiete námietku tak, že odhlásite ďalšie zasielanie oznámení na odkaz, ktorý v nich bude zvyčajne na tento účel pripojený. Upozorňujeme, že aj vo vyššie uvedených prípadoch však bude niekedy prebiehať paralelné spracovanie osobných údajov aj na iné účely, ktoré budú odôvodňovať to, aby ACHP Levice a.s. takéto údaje aj naďalej spracovávala.

Doba, po ktorej budú údaje spracovávané
Kontaktné údaje partnerov pre účely zasielania obchodných oznámení bude ACHP Levice a.s. spracovávať po dobu, než partner vyjadrí s takýmto zasielaním nesúhlas. Aj potom ale bude ACHP Levice a.s. spracovávať základné údaje o tom, prečo partnerovi obchodné oznámenia zasielala, primeranú dobu na preukázanie oprávnenosti takéhoto zasielania.
Osobné údaje budú spracovávané po primeranú dobu s ohľadom na účel spracovania (napr. zmluvy budú štandardne evidované po dobu 10 rokov od ich zániku). Ak je doba spracovania stanovená legislatívou, budú osobné údaje spracovávané po takú dobu, pokiaľ ďalej uvedené dôvody neodôvodnia dlhšiu dobu spracovania.
Pri určení primeranosti doby spracovania osobných údajov sa bude ďalej vychádzať najmä z týchto hľadísk

(i) dĺžky premlčacej doby,
(ii) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov,
(iii) obvyklých postupov na trhu,
(iv) pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík a
(v) prípadných odporúčaní dozorných orgánov.

Aktualizácia údajov
Aktualizácia údajov za účelom aktualizácie dát je možné ACHP Levice a.s. kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch, najlepšie e-mailom na osobneudaje@achplv.sk

Obchodné oznámenia
Údaje o našich potenciálnych, súčasných alebo minulých partneroch môžeme spracovávať aj na účely tzv. priameho marketingu, čo je typicky zasielanie e-mailov alebo telefonické kontakty s ponukami podobných výrobkov alebo služieb, ako ste od nás odoberali. Zasielanie ponúk nie je časovo obmedzené, pokiaľ však vyjadríte želanie, aby sme Vám takéto ponuky už ďalej neposielali, nebudeme Vám ich zasielať. Aj naďalej však budeme spracovávať na vhodný čas základné údaje o zasielanie, aby sme boli schopní preukázať, prečo sme Vám tieto ponuky zasielali. Vaše údaje nebudeme za účelom zasielania ponúk odovzdávať žiadnym tretím osobám (okrem našich subdodávateľov - sprostredkovateľov, ktorí budú spracovanie vykonávať pre nás). Partner berie na vedomie, že mu budú zo strany ACHP Levice a.s. zasielané obchodné oznámenia na jeho adresu (vrátane e-mailovej), bude kontaktovaný nevyžiadaným directmailom obsahujúcim komerčné oznámenia týkajúce sa produktov, obchodu a služieb ACHP Levice a.s. .
Partner môže toto zasielanie kedykoľvek odmietnuť na adrese sídla ACHP Levice a.s. či prostredníctvom e-mailovej adresy osobneudaje@achplv.sk Takéto odmietnutie nemá - ak neurčí partner výslovne inak - vplyv na zasielanie iných druhov obchodných oznámení, než na ktoré partner reaguje.

Ako bude spracovanie prebiehať a jeho konzekvencie
Väčšina spracovania prebieha počítačovo, takže Vaše údaje budeme zvyčajne spracovávať v počítačovom systéme (napr. v našom CRM systéme, v rámci aplikácie Outlook pokiaľ ide o e-maily, v našom účtovnom systéme, pokiaľ ide o údaje potrebné pre fakturáciu a pod.). Tým samozrejme nie je vylúčené ani spracovanie písomností v kartotékach, ako je systém pre uloženie papierových zmlúv či kartotéky vizitiek, ktoré si vedú našu jednotliví zamestnanci. ACHP Levice a.s. bude osobné údaje spracovávať najmä vo svojich počítačových systémoch a počítačových systémoch sprostredkovateľov. Písomnosti bude ACHP Levice a.s. spracovávať vo svojej kartotéke. Poskytnutie spracúvaných údajov zo strany partnera je dobrovoľné (avšak bez poskytnutia určitých údajov nebude zmluva uzatvorená a v niektorých prípadoch sú následne niektoré údaje vyžadované zákonom, najmä predpisy o účtovníctve).
Rodné číslo

Vaše rodné číslo budeme spracovávať iba, ak ho sami dobrovoľne na zmluve uvediete alebo to bude vyžadovať právny predpis (ak to nie je stanovené výslovne právnym predpisom, naša spoločnosť netrvá na tom, aby ste Vaše rodné číslo na zmluvy uvádzali, radšej ho teda do zmlúv neuvádzajte ) .
V prípade, že partner - fyzická osoba poskytne ACHP Levice a.s. na základe či v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o dielo údaj o svojom rodnom čísle, súhlasí ako nositeľ tohto rodného čísla v zmysle § 5písm. a) Zákona s tým, aby ACHP Levice a.s. toto jeho rodné číslo využívala na účely evidencie zmlúv, poskytnutých plnení a ochranu práv ACHP Levice a.s., aby ho na tento účel archivovala, spracovávala a užívala. Akékoľvek odvolanie súhlasu podľa tohto článku nemá vplyv na oprávnenie ACHP Levice a.s. na spracovanie informácií a údajov, ktoré vyplýva z príslušných právnych predpisov alebo na iné účely, iba ak by výslovne stanovili inak.

Prenos osobných údajov iným osobám (príjemcovia osobných údajov)
Nie všetky spracovanie osobných údajov vykonáva naša spoločnosť sama.
Na spracovanie si niekedy najímame tretie osoby, tzv. sprostredkovateľa osobných údajov. Snažíme sa vyberať iba takých sprostredkovateľov, ktorí sú dostatočne dôveryhodní. ACHP Levice a.s. môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať právny predpis alebo so súhlasom partnera.
ACHP Levice a.s. sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu sprostredkovateľom či iným príjemcom - dodávateľom externých služieb (typicky programátorské či iné podporné technické služby, dodávatelia počítačových systémov, serverových služieb, rozosielanie e-mailov a poskytovateľom archivačných služieb), prevádzkovateľom (záložných) serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných ACHP Levice a.s., ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupňované v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom a audítorom, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb či osobám tvoriacim s ACHP Levice a.s. koncern AGROFERT. Osobné údaje týkajúce sa dlžníkov môžu byť sprístupnené taktiež spoločnosti poskytujúce poistenie pohľadávok či iným spoločnostiam za účelom vymáhania pohľadávok.
Na vyžiadanie či v prípade podozrenia na porušenie môžu byť osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej správy.

Prenos osobných údajov do cudziny
Zatiaľ čo podľa Nariadenia platí zásada voľného pohybu osôb v EÚ, Nariadenie obmedzuje prenos osobných údajov do cudziny mimo EÚ. Naša spoločnosť štandardne osobné údaje do cudziny mimo EÚ neodovzdáva. Môže sa však stať, že Vaše osobné údaje budú spracované v počítačovom systéme, ktorého servery sa budú nachádzať mimo územia EÚ, aj keď sa takýmto situáciám snažíme vyhýbať.
S ohľadom na zvyčajne v rámci podnikania používané systémy by sa jednalo o najviac systémy využívajúce servery nachádzajúce sa v Spojených štátoch amerických. V takom prípade by sme vybrali ako zmluvného partnera spoločnosť, ktorá bude spĺňať podmienky schválené Európskou komisiou pre bezpečný prenos dát medzi EÚ a USA, tzv. Privacy Shield.
Ak by sme odovzdávali Vaše osobné údaje mimo EÚ, budeme Vás v prípade nutnosti o tom vhodným spôsobom informovať.

III. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH PARTNEROV ACHP Levice a.s.

V rámci spracovania osobných údajov aktuálnych alebo potenciálnych zmluvných partnerov spracováva ACHP Levice a.s. aj údaje o ich kontaktných osobách (napr. ich štatutárnych orgánoch alebo zamestnancoch, ktorí s ACHP Levice a.s. jednajú). V rámci týchto údajov sú obvykle spracovávané údaje o mene a priezvisku takýchto osôb, ich e-mailovej adrese, pracovnej pozícii, ich tel. číslo a prípadne zápisy zo schôdzok s nimi.
Tieto údaje sú spracovávané na rovnaké účely a v obdobnom rozsahu a s obdobnou dobou trvania ako údaje zmluvných partnerov. Jednotliví zamestnanci ACHP Levice a.s. si môžu viesť svoje vlastné zoznamy kontaktných osôb, napr. v rámci telefónnych adresárov či katalógov vizitiek. Telefónne čísla, s ktorými prebiehala komunikácia z firemných zariadení, sú ďalej tiež ukladané počas primeranej doby za účelom riadneho vyúčtovania telekomunikačných služieb, ochrany práv ACHP Levice a.s. a prípadného rozlíšenia medzi súkromnými a pracovnými hovormi.
Prístup k takýmto údajom majú však okrem administrátorov systému len zamestnanci, z ktorých zariadení komunikácia prebiehala.

IV. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE V ACHP Levice a.s.

Tento dokument sumarizuje zásady spracovania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v ACHP Levice a.s.
Spoločnosť ACHP Levice a.s. pôsobí vo vzťahu k uchádzačom o pozíciu v ACHP Levice a.s., ako prevádzkovateľ, vo vzťahu k dcérskym spoločnostiam ako sprostredkovateľ.

Aké údaje o Vás budeme spracovávať?
Budeme o Vás spracovávať osobné údaje, ktoré nám odovzdáte či u ktorých budete súhlasiť s ich odovzdaním, napr. v rámci serverov pre zdieľanie údajov uchádzačov (typicky údaje obsiahnuté vo Vašom životopise, teda okrem Vášho mena a priezviska a kontaktných údajov napr. údaje o Vašich predchádzajúcich pracovných skúsenostiach, Vaše jazykové znalosti a pod. a ďalej údaje získané v rámci korešpondencie s Vami), či údaje, ktoré získame pri základnom preverení Vašich osobných údajov z verejných zdrojov, napr. siete LinkedIn (aj tu sa však bude jednať o nevyhnutne nutné údaje slúžiace v zákonom prípustnom rozsahu na preverenie uchádzača, najmä údajov uvedených v životopise).
V súvislosti s osobným jednaním s Vami či telefonickým rozhovorom s Vami si tiež môžeme poznamenať to, aký ste na nás urobili dojem či ako zodpovedá Vaše vystupovanie údajom uvedeným vo Vašom životopise.
Pokiaľ Vás budeme kontaktovať, bez toho aby ste vopred poskytli súhlas, budeme tak robiť len na základe údajov, ktoré ste zverejnili za tým účelom. V súvislosti s Vašou reakciou na inzerát s ponukou práce uvedený na našich internetových stránkach si môžeme uložiť aj niektoré technické údaje, teda čas Vašej odpovede a IP adresu, z ktorej bude zaslaná.
Ak nám dáte súhlas k využitiu Vašich údajov, budeme tiež uchovávať údaje o tom, ako a kedy bol tento súhlas udelený a kedy bol odvolaný.

Ako o Vás budeme údaje získavať (aké sú ich zdroje) a ako ich budeme spracovávať?
Údaje budeme primárne získavať priamo od Vás. U špecializovaných pozícií môžeme kontaktovať aj osoby, na ktoré získame kontakt z verejných zdrojov, napr. siete LinkedIn, bez toho, aby sme boli predtým zo strany týchto osôb kontaktovaní. V takýchto prípadoch Vás ako možného kandidáta následne oslovíme s ponukou účasti v príslušnom výberovom konaní či zaradením do našej databázy uchádzačov.
Ak budete súhlasiť, tak Vás zaradíme do výberu na danú pozíciu či našej databázy.
Ak súhlasiť nebudete, Vaše údaje nebudeme naďalej na tento účel spracovávať (môžeme si však primeranú dobu uložiť základnú informáciu o tom, že sme Vás kontaktovali a prečo). Ak nám poskytnete údaje o Vašich referenciách (kontakty na Vašich bývalých kolegov a pod.)
Ak budete súhlasiť s tým, aby sme ich kontaktovali, budeme spracovávať v primeranom rozsahu aj údaje získané od nich.
Pre uchádzačov o zamestnanie používame tiež naše webové stránky https://www.achplv.sk/kariera .
Odovzdaním osobných údajov (napr. formou odpovede na inzerát či vyplnením formulára na internetovej stránke) či súhlasom so zaradením do výberového konania umožňujete našej spoločnosti, aby Vaše osobné údaje použila k výberu vhodného kandidáta na obsadenie pozície v rámci daného prebiehajúceho výberového konania, popr. v rámci iného súčasne prebiehajúceho výberového konania na porovnateľnú pozíciu.
Ak by sme chceli využiť Vaše osobné údaje aj v rámci obsadzovaní iných pozícií či pre budúce výberové konania, požiadame Vás o súhlas s takýmto využitím.
Upozorňujeme Vás, že svoj súhlas s účasťou vo výberovom konaní môžete kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedených kontaktoch.
Doporučujeme k tomu využiť buď kontakt priamo na osobu z našej personálnej divízie, ktorá s Vami koná, alebo e-mailovej adresy osobneudaje@achplv.sk
V prípade odvolania Vášho súhlasu či Vašej žiadosti o zrušenie Vašej účasti z výberového konania, Vás z daného výberového konania vyradíme.
Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho o zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Ďalej môžeme získať kontakt na Vás v rámci sprístupnenia Vášho životopisu prostredníctvom služby pre zdieľanie životopisov, do ktorej ste sa registrovali (ako je napr. server profesia.sk).
V rámci takýchto služieb sú životopisy zdieľané s Vaším súhlasom.

Na čo (za akým účelom) budeme Vaše údaje využívať?
Vaše osobné údaje budú využívané primárne k výberu vhodného kandidáta na obsadenie pozície v rámci prebiehajúcich výberových konaní (vrátane externej spolupráce). Ak budete vybraný k obsadeniu danej pozície a bude s Vami uzavretá zmluva, môžu sa Vami zaslané údaje (najmä Váš životopis) stať súčasťou Vášho osobného spisu.
Vaše základné identifikačné údaje, získané o Vás v rámci Vašej e-mailovej korešpondencie s nami, či v rámci Vašej činnosti na našich webových stránkach (napr. údaje získané v rámci Vašej reakcie na inzerát), budeme využívať aj na účely ochrany práv našej spoločnosti či tretích osôb pred prípadným porušením, ktoré by mohlo byť vykonané v rámci týchto aktivít, a na účely IT bezpečnosti našich internetových stránok a siete.
Údaje o tom, akým spôsobom ste nám poskytli súhlas či základné údaje o Vás a o tom, ako sme údaje o Vás získali, budeme využívať aj na plnenie našich zákonných povinností, najmä povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov (doloženie Vášho súhlasu so spracúvaním údajov a pod.) a prípadne pre účely súvisiace s preverovaním plnenia zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľmi vyššie uvedených služieb pre zdieľanie životopisov.

Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať?
Spracovanie osobných údajov na základný účel, teda pre výber vhodného kandidáta na obsadenie pozície v rámci prebiehajúceho výberového konania, sa bude vykonávať do doby, než danú pozíciu obsadíme a ďalej po dobu cca 6 mesiacov po jej obsadení (aby sme Vás mohli kontaktovať s ponukou tohto miesta v prípade, keby sa pôvodne vybraný kandidát na danej pozícii neosvedčil; po tejto dobe môžu byť na primeranú dobu archivované ešte e-maily, ktoré si s Vami vymeníme, za účelom ochrany našich práv alebo práv tretích osôb).
Pokiaľ Vás prijmeme do zamestnania, stane sa Vami zaslaný životopis a ostatné podobné údaje o Vás súčasťou Vášho osobného spisu a budeme ho spracovávať po dobu vedenie tohto spisu.

Ak nám dáte súhlas s použitím vašich údajov pre ponuky ďalších pozícií aj do budúcnosti, budeme Vaše údaje spracovávať pre vyššie uvedený účel po dobu do odvolania Vášho súhlasu.

Pre doloženie plnení našich povinností podľa predpisov o ochrane osobných údajov môžeme aj po odvolaní súhlasu ukladať informácie o tom, ako sme získali súhlas a čoho sa týkal primeranú dobu (obvykle max. 4 roky).
Vyššie uvedené doby môžu byť prekročené aj v jednotlivom prípade, kedy to odôvodnia okolnosti, napr. v prípade súdneho sporu.
Pre ostatné vyššie uvedené účely (ochrana práv, IT bezpečnosť, plnenie právnych povinností) budeme potrebné údaje o Vás (zvyčajne však nie Vami odovzdaný životopis) spracovávať po primeranú dobu, pričom pri určení primeranosti doby spracovania osobných údajov vychádzame najmä z týchto hľadísk
(i) dĺžky premlčacej doby s rezervou pre to, aby sme sa dozvedeli, že bola podaná žaloba či sa začalo iné konanie,
(ii) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči našej spoločnosti,
(iii) predpokladaných termínov na detekciu útokov na našu sieť či iných zistení narušenia bezpečnosti,
(iv) obvyklých postupov na trhu,
(v) pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík a
(vi) odporúčaných postupov dozorných orgánov.

Na akom právnom základe Vaše údaje spracovávame?
Právnym základom vyššie uvedených spracovanie je Váš súhlas (na účely Vášho zaradenie do výberového konania či do našej databázy životopisov na účely ponúkanie pracovných pozícií v budúcnosti) a oprávnené záujmy našej spoločnosti (najmä v prípade prvotného získania kontaktov na vás inak, než s Vaším súhlasom, na účely spracovania Vašich údajov za účelom ochrany práv našej spoločnosti či tretích osôb pred prípadným porušením a na účely IT bezpečnosti).
Upozorňujeme, že poskytnutie osobných údajov pre spracovanie s Vaším súhlasom je z Vašej strany dobrovoľné, bez poskytnutia Vášho súhlasu, Vás však nebudeme môcť do príslušných výberových konaní zaradiť.

Ďalej je právnym základom vyššie uvedených, spracovanie tiež plnenie zákonných povinností našej spoločnosti najmä v oblasti predpisov o ochrane osobných údajov (Nariadenie a Zákon). Upozorňujeme, že ak je základom pre spracovanie Vašich údajov súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Právo na námietku
Pokiaľ je právnym dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem našej spoločnosti (ide najmä o údaje získané o Vašej činnosti v rámci našich webových stránok spracovávané na účely ochrany práv a IT bezpečnosti a údaje o Vašej korešpondencii s nami), máte z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu osobných údajov. V takom prípade nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nebudú dané závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo ak nebudú spracovávané pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Námietku proti spracovaniu môžete vzniesť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie, alebo najlepšie prostredníctvom e-mailu osobneudaje@achplv.sk .
V e-maile prosím uveďte vašu konkrétnu situáciu, ktorá Vás vedie k záveru, že by sme nemali Vaše údaje spracovávať.

Aktualizácia údajov
Pokiaľ dôjde k zmene Vami poskytnutých údajov v životopise či iných Vami odovzdaných údajov (napr. získate vyššiu kvalifikáciu, naučíte sa ďalšie jazyky apod.), oznámte nám to prosím. Budeme tak môcť lepšie vybrať pozíciu, ktorú Vám budeme ponúkať.

Komu môžeme údaje o Vás sprístupniť?
Vaše údaje môžeme sprístupniť v obvyklom rozsahu sprostredkovateľom či iným príjemcom - dodávateľom externých služieb pre našu spoločnosť (typicky programátorské či iné podporné technické služby, vr. evidenčného systému pre vedenie databázy uchádzačov, rozosielanie e-mailov), prevádzkovateľom našich serverov či prevádzkovateľom technológií nami využívaných, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb.
Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupňované v nevyhnutne potrebnom rozsahu našim právnym, ekonomickým a daňovým poradcom a audítorom, ktorí ich spracovávajú na účely poskytovania poradenských služieb. Na vyžiadanie či v prípade podozrenia na porušenie môžu byť osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej správy.
Spoločnosť ACHP Levice a.s. bude mať k údajom o uchádzačoch pre dcérske spoločnosti za vyššie uvedených účelov prístup.

V. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVÝCH STRÁNOK ACHP Levice a.s.

Na aké účely Vaše údaje spracovávame?
Naša spoločnosť spracováva osobné údaje užívateľov inak, než sú Zákonom povolené účely, popr. k účelom, s ktorými užívateľ vyslovil súhlas, najmä na nasledovné účely:
• Meranie návštevnosti našich stránok
• Zlepšovanie obsahu našich stránok a ich vývoj
• Zaistenie bezpečnosti našich systémov a siete pred útokmi zvonku či zneužitím zo strany užívateľov, a to v obvyklom na trhu vykonávanom štandarde
• Organizovanie spotrebiteľských súťaží
• Na účely vedenia účtovnej evidencie a plnenie ďalších zákonných povinností (napr. dokladovania súhlasu so spracúvaním osobných údajov a pod.) Vaše údaje zvyčajne spracovávame vo svojich vlastných počítačových systémoch, popr. môžeme využívať systémov tretích osôb (tzv. sprostredkovateľov).

Právny základ spracovania
Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je nevyhnutnosť plnenia zmluvy (vrátane vymáhania vzniknutých pohľadávok), oprávnené záujmy (dané záujmom na ochrane našich práv, spracovanie na štatistické účely, meranie návštevnosti našich stránok a záujmom tretích osôb (najmä našich zmluvných partnerov podieľajúcich sa na plnenia pre Vás a plnenie zákonných požiadaviek (najmä prevencia mimozmluvnej činnosti, plnenie požiadaviek podľa predpisov o ochrane osobných údajov (najmä Zákon a Nariadenie, vedenie účtovníctva, plnenie povinností podľa daňových predpisov ) .

Ak by sme na spracovanie potrebovali Váš súhlas, budete o takýto súhlas požiadaný.

Aké údaje spracovávame, ako dlho a aké sú ich zdroje?
Na účely uvedené v bodoch spracovávame najmä údaje o Vašej aktivite na našich webových stránkach IP adresu, dátum a čas prístupu, základné geografickú lokáciu a pod.

V prípade, že by sme potrebovali Váš súhlas aj údaje o tom, že ste nám takýto súhlas poskytli a akým spôsobom bol poskytnutý (uložením informácie o spôsobe a čase udelenia súhlasu, vrátane vašej IP adresy, z ktorej ste označili príslušné políčko) a kedy ste ho odvolali.

Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov a len po dobu nutnú pre dosiahnutie nami stanovených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.
Osobné údaje spracovávané so súhlasom sú spracovávané do odvolania súhlasu, potom je možné dáta spracovávať, ak na to existuje iný zákonný dôvod (napr. pre doloženie súhlasu, pre možnosť obrany proti právnym nárokom atď.).


Pre stanovenie dĺžky doby spracovania používame najmä hľadisko
(i) dĺžky premlčacej doby,
(ii) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov voči našej spoločnosti,
(iii) predpokladané lehoty na detekciu útokov na našu sieť či iných zistení narušenia bezpečnosti,
(iv) obvyklých postupov na trhu a odporúčaní dozorných orgánov a
(v) pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík. Pokiaľ od Vás budeme potrebovať údaje, ktoré Vás budú priamo identifikovať, alebo ktoré nám umožnia Vás kontaktovať, výslovne vás o ne požiadame.
Zdrojom osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, je najmä Vaša aktivita na našich webových stránkach.

Komu môžeme údaje o Vás sprístupniť?
ACHP Levice a.s. môže sprístupniť Vaše osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať Zákon alebo s Vaším súhlasom, najmä:
• dodávateľom externých služieb (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov),
• prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných spoločnosťou ACHP Levice a.s., ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti stránok,
• na vyžiadanie či v prípade podozrenia na porušenie môžu byť osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej správy.

Ste povinní nám údaje poskytnúť?
Vaše osobné údaje poskytujete ACHP Levice a.s. dobrovoľne. Ak by existovala zákonná povinnosť nám v niektorých prípadoch údaje poskytnúť, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať.

Súhlas
Pokiaľ by bol právnym dôvodom spracovania Vašich osobných údajov súhlas, môžete taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedených kontaktoch. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.


Právo na námietku
Právo na námietku je Vaším dôležitým právom. Umožňuje Vám nechať preskúmať spracovanie vykonané na základe nášho oprávneného záujmu. To znamená, že samotné spracovanie je prípustné, ale na Vašej strane existujú konkrétne dôvody, prečo nechcete, aby spracovanie prebiehalo. V takom prípade nebude ACHP Levice a.s. Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nebudú dané závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo ak nebudú spracovávané pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
Možnosť namietať sa však nevzťahuje na prípady, keď spracovávame údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ak nám ich spracovanie ukladá zákon. Právo na námietku je zakotvené v čl. 21 Nariadenia. Námietku proti spracovaniu môžete vzniesť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie, alebo najlepšie prostredníctvom e-mailu osobneudaje@achplv.sk . V e-maile prosím uveďte konkrétnu situáciu, ktorá Vás vedie k záveru, že by spoločnosť ACHP Levice a.s. nemala údaje spracovávať. Upozorňujeme, že aj vo vyššie uvedených prípadoch bude prebiehať paralelné spracovanie osobných údajov aj na iné účely, ktoré budú odôvodňovať to, aby ACHP Levice a.s. takéto údaje aj naďalej spracovával.

Cookies
Pre rozlíšenie jednotlivých počítačov a individuálne nastavenie niektorých služieb používame na našich webových stránkach súbory cookies, či iné podobné sieťové identifikátory. Cookies sú malé textové súbory, ktoré naše servery ukladajú pomocou webového prehliadača do jednotlivých počítačov.
Cookies si možno predstaviť ako pamäť webovej stránky, ktorá podľa nich pri ďalšej návšteve používateľa rovnakého počítača pozná. Cookies neslúži na získanie všetkých citlivých osobných údajov. Štandardné webové prehliadače podporujú správu cookies.
Pre detailnejšie informácie prosím použite pomocníka Vášho prehliadača.
Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.

V. RIZIKÁ A ODPORÚČANÉ POSTUPY
Každé spracovanie osobných údajov so sebou nesie určité riziká. Tá môžu byť rôzne vzhľadom na rozsah spracúvaných údajov a spôsob ich spracovania. Nižšie uvádzame niektoré odporúčané postupy, ktoré Vám môžu pomôcť ochrániť Vaše dáta: Ak nám poskytujete Vaše údaje, vždy sa zamyslite nad tým, či je potrebné dané údaje poskytnúť. Najmä starostlivo by ste mali zvážiť poskytnutie údajov, ktoré sa týkajú vášho osobného života a jeho aspektov nesúvisiacich s účelmi, na ktoré ich poskytujete alebo údajov určených na zverejnenie (napr. Vašich komentárov pod článkami a pod.). Ak máte pocit, že po Vás vyžadujeme príliš veľa údajov, kontaktujte nás, preveríme primeranosť našej požiadavky.

Pokiaľ nám poskytujete osobné údaje tretích osôb (Vašich rodinných príslušníkov či iných zamestnancov Vášho podniku a pod.), zamyslite sa nad tým, či je toto odovzdanie nutné a potrebné.
V prípade potreby si vyžiadajte súhlas takýchto tretích osôb.
Pokiaľ Vás niektorý z našich kolegov žiada o poskytnutie údajov, nebojte sa opýtať, či je to potrebné a či nie je možné dosiahnuť ciele spracovania aj bez týchto údajov.
Osoby mladšie ako 18 rokov sú zvlášť zraniteľné. Ak sa bude odovzdávanie údajov týkať týchto osôb, je nutné zvlášť starostlivo zvážiť všetky okolnosti. Zároveň je nutné zvážiť, či na poskytnutie takýchto údajov nie je treba súhlas týchto osôb alebo ich zákonných zástupcov (napr. rodičov).
Ak ste osobou mladšou ako 18 rokov, v prípade, keď máte pochybnosti o tom, či ste schopný sa správne rozhodnúť, prediskutujte celú záležitosť so svojim rodičom či nás zvlášť kontaktujte. Pokiaľ sa budete prihlasovať prostredníctvom hesla, použite vždy unikátne silné heslo, ktoré nebudete využívať pre iné zariadenia a prístupy.
Vaše heslo nikomu neprezrádzajte či nesprístupňujte, ani našim zamestnancom. Oznámenie Vášho hesla od Vás nikdy nebudeme vyžadovať, dajte si preto pozor najmä na rôzne e-mailové výzvy k oznámeniu hesiel, hoci by boli podpísané menom ACHP Levice a.s.
Jedná sa pravdepodobne o podvrhy na účely vylákania a následného zneužitia hesla. Pokiaľ nám posielate dôverné údaje, snažte sa využiť bezpečný spôsob komunikácie, napr. zaheslovaním súboru spojené so šifrovaním a odovzdanie hesla iným komunikačným kanálom. Pokiaľ budete mať pocit, že zo strany našej spoločnosti nie sú plnené všetky povinnosti, došlo k neoprávnenému úniku dát, alebo že sa niekto vydáva neoprávnene za nášho spolupracovníka, oznámte nám to prosím čo najskôr, a to buď elektronicky na našu e-mailovú adresu osobneudaje@achplv.sk, alebo poštou na našu adresu ACHP Levice a.s, so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice. Snažíme sa vždy udržiavať toto poučenie aktuálne.
Preto čas od času budeme vykonávať úpravy týchto pravidiel. U podstatnejších úprav Vás budeme informovať zvlášť, napriek tomu nie je na škodu si čas od času znovu tieto pravidlá prečítať.


Ako nás môžete kontaktovať?
Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov a pre kontakt vo veci výkone Vašich zákonných práv môžete použiť nasledovné kontakty: ACHP Levice a.s, Podhradie 31, 934 01 Levice e-mail: osobneudaje@achplv.sk.. tel .: 036/6357122. Táto informácia o spracúvaní osobných údajov je platná a účinná ku dňu 25.5.2018. Aktuálne znenie tohto dokumentu je zverejnené na webových stránkach www.achplv.sk