Background

Etická linka

Požiadavky programu Compliance a Etického kódexu vychádzajú z právnych pravidiel zodpovedného podnikania, integrity správania k obchodným partnerom, spoluzamestnancom a verejnosti so...

Požiadavky programu Compliance a Etického kódexu vychádzajú z právnych pravidiel zodpovedného podnikania, integrity správania k obchodným partnerom, spoluzamestnancom a verejnosti so zohľadnením špecifík a analýzy rizík koncernu AGROFERT.

Politika Compliance a Etický kódex koncernu AGROFERT boli koncipované pre súbor obchodno-technických a prevádzkových činností koncernu AGROFERT so zreteľom na zodpovedné správanie k verejnosti a dodržovanie právnych a interných predpisov v súlade so zodpovedným podnikaním.

Obsahuje ďalej základné požiadavky na etické správanie a zásady firemnej kultúry ktoré sú záväzné pre každého zamestnanca koncernu AGROFERT.

Koncern AGROFERT poskytuje verejnosti i ďalšie nadstavbové dobrovoľné záruky v oblasti etiky správania, ekológie, bezpečnosti atď. vo forme využívania externe kontrolovaných systémov zabezpečenia zdravotnej nezávadnosti výroby (hygienické štandardy potravín a surovín pre ich výrobu, dobrá výrobná a prevádzková prax) a pod.

Nároky na ekologické správanie sú prezentované verejnosti zavedenými štandardami environmentálnych prístupov podľa medzinárodnej normy ISO 14 001, ďalej v oblasti nákupu, skladovania a spracovania poľnohospodárskych komodít pre výrobu biopalív, štandardami pre ochranu prírody a udržateľnosti, platnými v celom výrobnom reťazci už od prvovýrobcu.

Pravidlá etického správania majú oporu v interných dokumentoch koncernu AGROFERT a AGROFERT, a.s., nezávisle certifikovaných, resp. preverovaných v  oblasti právnej, pracovnoprávnej i finančnej, aktualizovaných ich spracovateľmi (gestormi) a schválených predstavenstvom spoločnosti AGROFERT, a.s. alebo ním poverenými zamestnancami pre danú oblasť riadenia koncernu AGROFERT.

Etická linka je určená nielen pre zamestnancov koncernu AGROFERT, ale aj pre obchodných partnerov a ďalšie osoby, ktoré môžu jej prostredníctvom robiť oznámenia o porušení koncernom schválených pravidiel etického správania.

Všetky oznámenia sa dôkladne preskúmajú a v prípade zistenia porušenia sa prijmú nápravné opatrenia.

Podnety podané cez Etickú linku alebo Compliance officerovi spoločnosti ACHP Levice, a.s.sa riadia pravidlami programu Compliance koncernu AGROFERT, nejedná sa o oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.