Background

Info pre zamestnancov a zástupcov obchodných partnerov

Ak ste zamestnancom alebo zástupcom obchodného partnera spoločnosti ACHP Levice a.s., Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia databázy obchodných...

Ak ste zamestnancom alebo zástupcom obchodného partnera spoločnosti ACHP Levice a.s., Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia databázy obchodných partnerov, ich zamestnancov a kontaktných osôb; riadenia vzťahov s obchodnými partnermi; kontaktovania obchodných partnerov prostredníctvom ich zástupcov; umožnenia Vášho prístupu do súkromných priestorov ACHP Levice a.s.

Právnym základom uvedeného spracúvania Vašich osobných údajov, keď ste ako fyzická osoba uzatvorili s ACHP Levice a.s. zmluvu, je jeho nevyhnutnosť na plnenie zmluvy s ACHP Levice a.s., ktorej ste druhou zmluvnou stranou.

V prípade, ak zmluvu s ACHP Levice a.s. uzatvorila právnická osoba, ktorej ste zamestnancom alebo zástupcom, právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je oprávnený záujem ACHP Levice a.s., ktorými sú riadenie podniku v súlade s požiadavkami obchodných partnerov a kontaktovanie Vás ako dotknutej osoby pre prípad plnenia si povinností alebo uplatňovania si nárokov z daného obchodného vzťahu.

Právnym základom spracúvania Vašich bežných osobných údajov uvedených v občianskom preukaze, zo snímku z kamerového záznamu ako aj fotografie na magnetickej kartičke slúžiacej na okamžitú identifikáciu je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je potreba Vašej identifikácie, nakoľko sa pohybujete v súkromných priestoroch prevádzkovateľa, kde je strážené obchodné a výrobné tajomstvo, kde je potrebné dodržiavať bezpečnostné, hygienické opatrenia a opatrenia proti šíreniu prenosných chorôb, kde sa pohybuje množstvo zamestnancov prevádzkovateľa a kde platí zákaz pohybu cudzích osôb. Právnym základom pre meranie Vašej telesnej teploty pomocou termokamery je nevyhnutnosť plnenia povinností v oblasti pracovného práva, a to zaistenie ochrany zdravia zamestnancov prevádzkovateľa.