Background

Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti ACHP Levice a.s.

Ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť ACHP Levice a.s. jednou z hlavných priorít. Na týchto webových stránkach nájdete všeobecné informácie...

Ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť ACHP Levice a.s. jednou z hlavných priorít. Na týchto webových stránkach nájdete všeobecné informácie týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, informácie o tom, ktoré osobné údaje ACHP Levice a.s. získava priamo pri kontakte s vami, alebo pri plnení si svojich zmluvných povinností od tretích strán (napr. od obchodného partnera, ktorý je vašim zamestnávateľom), na aké účely sa vaše osobné údaje spracúvajú, informácie o vašich právach a ako ACHP Levice a.s. tieto údaje chráni.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť ACHP Levice a.s. získava a spracúva, keď ste s ňou v kontakte pri návšteve jej prevádzok, priestorov, či online prostredníctvom webových lokalít.

Uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov môže ACHP Levice a.s. podľa potreby aktualizovať aj bez upozornenia, a preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s ich znením na týchto webových stránkach.

Informácie pre dotknuté osoby pri získavaní osobných údajov

 Na účely týchto Pravidiel sa za dotknuté osoby považujú fyzické osoby, predovšetkým:

 Údaje prevádzkovateľa:

Spoločnosť ACHP Levice a.s. so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00005819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 44/N, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, je v zmysle Nariadenia EÚ2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete www.achplv.sk/kontakty

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho Vaše bežné osobné údaje môžu byť v prípade potreby poskytované sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa pokynov a v mene prevádzkovateľa a ktorí poskytujú primerané záruky na zaistenie bezpečnosti osobných údajov, pričom bude zachovaná integrita a minimalizácia Vašich osobných údajov.

Zároveň má prevádzkovateľ zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií (napr. inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori), ak to vyplýva z osobitných predpisov (napr. zákon o Policajnom zbore).

Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií.

Doba uchovávania údajov

Spoločnosť ACHP Levice a.s. uchováva Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu, tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a/alebo po dobu uvedenú v registratúrnom poriadku spoločnosti.

Vaše práva

Ak už spoločnosť ACHP Levice a.s. spracúva Vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky, zaslaním Vašej žiadosti na e-mailovú adresu gdpr@achplv.sk

Na uvedenú adresu môžete zaslať aj iné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V obchodných správach zasielaných na vaše e-mailové adresy bude spoločnosť ACHP Levice a.s. uvádzať aj možnosť zrušenia ich odberu.

V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť ACHP Levice a.s. bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Za týmto účelom prijala spoločnosť interný predpis, ktorý upravuje postup a opatrenia, keď dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov ako aj náležitosti oznámenia úradu a dotknutej osobe.

Ďalšie informácie

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzatvorenie a plnenie zmluvy či už priamo s Vami alebo s obchodným partnerom, a v niektorých prípadoch na plnenie si zákonných povinností. Požadované osobné údaje ste povinní ACHP Levice a.s. poskytnúť na stanovené účely, v opačnom prípade by ACHP Levice a.s. nemohla riadne plniť svoje záväzky vyplývajúce jej z obchodného vzťahu a z uzatvorenej zmluvy, nemohla by Vám zasielať požadované informácie a novinky, ani by Vám nemohla umožniť prístup do priestorov a objektov ACHP Levice a.s..

Spoločnosť ACHP Levice a.s. nebude prijímať rozhodnutia s právnymi účinkami vzťahujúce sa na dotknuté osoby založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Pri prijímaní rozhodnutí týkajúcej sa dotknutej osoby bude vždy prítomný aj personálny prvok v podobe personalistu spoločnosti, obchodného manažéra, či vedúceho určitého úseku.

Sociálne médiá

 Ak sa zúčastníte diskusie na fórach sociálnej siete Facebook a Instagram mali by ste poznať a chápať nástroje, ktoré stránky Facebook a Instagram ponúkajú a ktoré vám umožňujú rozhodnúť sa, ako budete zdieľať svoje osobné údaje vo svojich profiloch na sociálnych sieťach. Preto vám odporúčame prečítať si príslušné nastavenia ochrany osobných údajov, zmluvné podmienky a súvisiace informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú v prostrediach týchto sociálnych sietí.

Na základe vašich rozhodnutí o nastaveniach na rôznych stránkach sociálnych sietí môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené spoločnosti ACHP Levice a.s. Ide o údaje o vašich online aktivitách a profiloch na sociálnej sieti Facebook a Instagram (napr. používateľské meno, fotografie, záujmy, e-mailová adresa, pohlavie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali).

Súbory cookies

Za účelom zabezpečenia kvalitnejších služieb pre návštevníkov webových stránok spoločnosti ACHP Levice a.s. používa spoločnosť ACHP Levice a.s. súbory cookies (tzn. malé textové súbory uložené vo vašom zariadení), ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok odosielané do internetového prehliadača návštevníka a ukladajú sa do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Čo znamená, že pri ďalšej návšteve webovej stránky www.achplv.sk internetový prehliadač opäť načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá cookies vytvorila.

Súbory cookies umožňujú týmto webovým stránkam rozpoznať vaše zariadenie a zapamätať si určité informácie o vás ako návštevníkovi webovej stránky a vašich aktivitách vykonaných počas návštevy nášho webu. Získavaním informácií o vás a vašich aktivitách možno postupne zisťovať vaše záujmy a ponúknuť vám tak napr. vhodný produkt, pracovnú pozíciu alebo štatisticky vyhodnocovať vaše správanie.

ACHP Levice a.s. používa na svojich stránkach nasledovné typy súborov cookies:

icl_current_language – slúži na indentifikáciu používateľa a jazyka ktorý používa

Cookies tretích strán:

Návštevou webových stránok www.achplv.sk vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies, avšak máte k dispozícii aj ovládacie prvky na ich blokovanie alebo vymazanie.

Používanie cookies počas návštevy našich webových stránok je na vašom rozhodnutí, pričom väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Ak chcete spravovať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies, kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia súborov cookies vo vašom internetovom prehliadači. Môžete povoliť všetky alebo len niektoré súbory cookies. Ak zakážete naše súbory cookies v nastaveniach prehliadača, niektoré časti našich webových lokalít pre vás nebudú riadne fungovať, t.j. následkom môže byť obmedzenie alebo vylúčenie niektorých funkcií nášho webu a zníženie vášho komfortu pri návšteve našich webových stránok.

Návod na úpravu nastavení pre cookies a postupy na ich vymazanie v najčastejšie používaných internetových prehliadačov nájdete na nasledujúcich stránkach:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies